เีรียนรู้ให้ดีมีประโยชน์

อาหารหลัก 5 หมู่
       เราทราบกันดีอยู่แล้วว่า  อาหารมีมากมายหลายชนิด
แต่ถ้าเรานำอาหารแต่ละชนิดมาจัดหมวดหมู่ตามประโยชน์
ของอาหารจะแบ่งเป็นประเภทเราเรียกอาหาร 5 ประเภท
นี้ว่า อาหารหลัก 5 หมู่ อาหารทั้ง5 หมู่นี้มีประโยชน
ที่แตกต่างกัน ในแต่ละวันเราจึงควรกินอาหารให้ครบ 5 หมู่
เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยบ่อยๆ

จัดทำโดย
นางสาวซากียะ มะยีดี
วิทยาลัยเทคนิคยะลา่

คุณได้เข้าชมเป็นคนที่ลำดับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essays for UK college and schools students.
Essays